ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนาระบบฯและอัตรากำลัง
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานธุรการ