ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

กรมศิลปากร พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

โทรศัพท์

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๒ , โทรสาร : ๐ ๒๒๒๕ ๓๒๐๙
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุุคคลและอัตรากำลัง โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๒
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๓
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ  โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๕
และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๔
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
งานธุรการ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๑ ๕๘๖๐