ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๒ , โทรสาร : ๐ ๒๒๒๕ ๓๒๐๙

---------------------------------------------

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุุคคลและอัตรากำลัง   โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๒

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๓

         กลุ่มงานทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบและระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๕

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๔

       งานธุรการ   โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๑ ๕๘๖๐