ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

ติดต่อการแสดง

ขั้นตอนการประสาน “ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดง”

ขั้นตอนที่ ๑

           -  ศึกษาข้อมูลการแสดง รายการขอการแสดง/ระเบียบการจัดการแสดง (แนบเอกสาร)

           -  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการแสดง วัน เวลา สถานที่  Tel. ๐ ๒๒๒๑ ๖๕๓๒

ขั้นตอนที่ ๒

           -  จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดแสดง (แบบฟอร์มแนบ)

                      ๑. ตัวอย่างขอการแสดง

                                      §  (แบบหน่วยงานราชการ)

                                      §  (แบบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ ๓

            -  นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดการแสดง

                        ๑. สำนักการสังคีต

                                       §  เลขที่ ๒ ถนนราชินี แขวงพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร        

                                            ๑๐๒๐๐  Tel - Fax๐ ๒๒๒๕ ๙๐๙๗ หรือ

                         ๒. กรมศิลปากร

                                        §  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

                                             Tel ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๑ ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๐ Fax๐ ๒๒๒๑ ๑๘๑๒

ขั้นตอนที่ ๔

              - แจ้งผู้ขอความอนุเคราะห์รับทราบผลการพิจารณา (ประมาณการค่าใช้จ่าย, แนบแบบสอบถาม)

                                          §  ประมาณการค่าใช้จ่าย

                                          §  แบบสอบถาม

                - คำขอให้จัดบรรเลงดุริยางค์หรือแสดงนาฏศิลป์ (กรณีที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ)

ขั้นตอนที่ ๕

               -  ยื่นคำขอให้จัดบรรเลงดุริยางค์หรือแสดงนาฏศิลป์ พร้อมชำระค่าบำรุงศิลปในการจัดการแสดง อย่างน้อย ๓ วันทำการ ก่อนวันจัดแสดงที่งานการเงินและพัสดุ สำนักการสังคีต   กรมศิลาปากร ในวัน เวลา ราชการ

ขั้นตอนที่ ๖

               - จัดแสดงและบรรเลง ในวัน เวลา สถานที่ ตามที่แจ้งขอ

ขั้นตอนที่ ๗

               - นำส่งแบบสอบถาม ณ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

                                            §  เลขที่ ๒ ถนนราชินี แขวงพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร                                                 ๑๐๒๐๐  Tel ๐ ๒๒๒๑ ๖๕๓๒ Fax๐ ๒๒๒๕ ๙๐๙๗

หมายเหตุ

ผู้ขอความอนุเคราะห์จะรับทราบผลการพิจารณาในขั้นตอนที่ ๔ ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่

สำนักการสังคีตได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์


ตัวอย่างหนังสือขอการแสดง

 

หน่วยงาน.............................................

 

วันที่..........เดือน..............................พศ..............

เรื่อง..................................................

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

เนื่องด้วย (หน่วยงาน) จะจัดงาน........................................................................................................................

เพื่อ......................................................................................................................................................................

ในวันที่.........................................เวลา.......................สถานที่..................................................................................

ในการนี้ (หน่วยงาน) ประสงค์ขอความอนุเคราะห์สำนักการสังคีตจัดการแสดง/บรรเลง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็น

เอกลักษณ์ที่งดงามของประเทศ ในวันดังกล่าว โดยทาง (หน่วยงาน) ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นาย/นาง/น.ส................................)

 

เจ้าหน้าที่ติดต่อ.......................

โทร......................................

 

อัตราค่าบำรุงศิลป์ในการจัดการบรรเลง และการแสดง ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 


ตัวอย่างที่ ๑ การแสดง ๓ ชุด พร้อมวงดนตรีไทยบรรเลงประกอบการแสดง

      
รายการ
จำนวนผู้แสดง
จำนวนผู้แสดง
เวลาในการแสดง
   
รำอวยพร
๖ คน
๗ นาที
   
โขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
๒ คน
๑๐ นาที
   
เซิ้งกะโป๋ ฯลฯ
๖ คน
๘ นาที
   
หมายเหตุ : ถ้ามีการบรรเลงดนตรีไทยก่อนการแสดง เพิ่มค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ ๒ การแสดง ๔ ชุด พร้อมวงดนตรีไทยบรรเลงประกอบการแสดง

    
รายการ
จำนวนผู้แสดง
จำนวนผู้แสดง
เวลาในการแสดง
   
รำอวยพร
๖ คน
๗ นาที
   
โขน ชุด ยกรบ
๔ คน
๑๐ นาที
   
พลอง-ไม้สั้น หรือ กระบี่กระบอง
๒ คน
๑๐ นาที
   
รำสี่ภาคหรือระบำศิลปาชีพ ฯลฯ ๘ คน ๑๒ นาที    
หมายเหตุ : ถ้ามีการบรรเลงดนตรีไทยก่อนการแสดง เพิ่มค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ ๓ การแสดงโขน พร้อมวงดนตรีไทยประกอบการแสดง

  
รายการ
จำนวนผู้แสดง
จำนวนผู้แสดง
เวลาในการแสดง
   
โขนหน้าไฟ (ลักสีดา ฯลฯ)
ประมาณ ๒๐ คน
๔๕ นาที
   
โขนเป็นตอน ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง (ตอนพรหมาสตร์)
ประมาณ ๘๐ คน
๔ ชั่วโมง
   
หมายเหตุ : การแสดงโขนเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานอื่น ที่ใช้เวลาในการแสดง ๔ ชั่วโมง ทางผู้ขอต้องจัดเตรียมเวทีแสดง พร้อมแสงเสียง และอาหาร
ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
tawyaanghnangsuuekhkaaraesdng.pdf 29.63 KB 238 18 ชั่วโมง 30 นาที ก่อน

คำขอให้จัดบรรเลงดุริยางค์หรือแสดงนาฏศิลป์

                                                เขียน

                                                               วันที่     เดือน         พ.ศ.

เรื่อง  ขอให้บรรเลงดุริยางค์หรือนาฏศิลป์

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร                  

                          ข้าพเจ้า                                                 ภูมิลำเนา  เลขที่           หมู่

ตรอก/ซอย                          ตำบล/แขวง                         อำเภอ/เขต      

จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์                        โทรศัพท์

                          ๑.  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอให้กรมศิลปากรจัดบรรเลงดุริยางค์หรือแสดงนาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                     และจัดบรรเลงหรือจัดแสดง

ณ                                              ในระหว่างวันที่            เดือน              พ.ศ.

ถึงวันที่           เดือน             พ.ศ.                        จำนวน           รอบ และไม่ขอยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

                            ๒.  รายการบรรเลงหรือการแสดงที่ขอให้จัดมีดังนี้

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

                   ๓.  ข้าพเจ้าจะทำประกันชีวิตให้กับผู้แสดงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้แล้วเสร็จก่อนการออกเดินทางไปแสดงหรือบรรเลง

                   ๔.  กรณีที่ต้องจัดยานพาหนะรับส่งผู้แสดงหรือเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งขาไป-ขากลับ รวมทั้งค่าที่พักในกรณีที่ต้องพักค้างคืน

                   ๕.  ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าบำรุงศิลปตามที่ระเบียบกำหนดให้แก่ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตกรมศิลปากร ภายใน ๗ วัน นับแต่ก่อนวันที่จัดการแสดง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้ายอมให้        กรมศิลปากรยกเลิกคำขอทันที และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ กรมศิลปากร

   ๖.  ในวันยื่นคำขอ ข้าพเจ้าได้นำหลักประกันเป็นจำนวนเงิน ๒๐%ของราคาในการ

จัดแสดงจำนวนเงิน                          บาท  (                                                  )

ประกันการปฏิบัติ ตามคำขอนี้

                   ๗.  ในกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมศิลปากรยกเลิกคำขอฉบับนี้หรืองดแสดงได้ โดยไม่โต้แย้งหรืออ้างสิทธิใดๆ และกรมศิลปากรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นอกจากคืนเงินที่กรมศิลปากรได้รับชำระไปแล้วตามคำขอนี้

                   ๘.  ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบของกรมศิลปากรว่าด้วยการจัดบรรเลงดุริยางค์และการแสดงนาฏศิลป์ พ.ศ.๒๕๓๖ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ

                                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                                                               

 

                                                                          (                                      )

                                                                                         ผู้ขอ