ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

ติดต่อโรงละคร

 

๑. การขออนุญาตใช้สถานที่ และการชำระค่าธรรมเนียม
๑.๑ สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายธุรกิจโรงละคร โทร. 0-2221-0171, 0-2221-0173
๑.๒ ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ ถึงผู้อำนวยการสำนักสังคีตในหนังสือให้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการจัด วัตถุประสงค์ในการหารายได้ กำหนดการใช้สถานที่อย่างละเอียด พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
๑.๓ ระยะเวลาในการขอใช้สถานที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ไม่เกิน 180 วัน
๑.๔ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนวันใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า 30 วัน
๑.๕ กรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้โรงละครหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว ต้องแจ้งให้กรมศิลปากร ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันใช้โรงละครไม่น้อยกว่า 20 วัน

 

 

๒. ระเบียบและความร่วมมือในการใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติ
๒.๑ หากทางราชการมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กรมศิลปากรสงวนสิทธฺที่จะเลื่อน หรือยกเลิกการใช้โรงละครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้ และผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ในทุกกรณี
๒.๒ กรมศิลปากรมีสิทธิยกเลิกการอนุญาตได้ทันที หากพบว่าการแสดง หรือการใช้โรงละครแห่งชาติ ขัดต่อเงือนไขและวัตถุประสงค์ตามระเบียบกรมศิลปากร
๒.๓ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้โรงละครแห่งชาติ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่กรมศิลปากรภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ผู้ได้รับอนุญาตได้รับแจ้งราคาประเมินค่าเสียหาย
๒.๔ ในกรณีที่มีการเสด็จพระราชดำเนิน ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องส่งกำหนดการ และประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงละครแห่งชาติ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า
๒.๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมงานทราบว่า ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้าไปภายในโรงละครแห่งชาติ ห้ามถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ และบันทึกเสียงการแสดง
๒.๖ กรณีผู้ได้รับอนุญาต จะจัดเลี้ยงอาหาร หรือเครื่องดื่ม โดยใช้สถานที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณ โรงละครแห่งชาติ จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได
๒.๗ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องช่วยรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ทั้งบริเวณโดยรอบ และภายในโรงละคร
๒.๘ กรณีผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะบันทึกภาพ หรือวีดีโอ จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแล้ว จะต้องจัดทำสำเนามอบให้โรงละครแห่งชาติ 1 ชุดภายใน 3 สัปดาห์
๒.๙ ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตจะดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากการใช้สถานที่ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องขออนุญาตเป็นเรื่องๆ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการได
๒.๑๐ กรมศิลปากรสงวนสิทธิการใช้ที่นั่งข้างที่ประทับ จำนวน 52 ที่นั่ง และชั้นล่าง จำนวน 10 ที่นั่ง

 

 

 

 

ระเบียบการขอใช้โรงละครแห่งชาติ

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่

รายการใช้สถานที่ โรงละครแห่งชาติ โรงละครเล็ก
1. การแสดง 1 รอบ ไม่เกิน 150 นาที -------------- 30,000 บาท 18,000 บาท
2. ซ้อมใหญ่ มีผู้เข้าชม ไม่เกิน 150 นาที ---------- 30,000 บาท 18,000 บาท
3. ซ้อมใหญ่ ไม่มีผู้เข้าชม ไม่เกิน 150 นาที ------ 20,000 บาท 12,000 บาท
4. ซ้อม / เตรียมงาน / ติดตั้งฉาก อุปกรณ์    

4.1 เปิดเครื่องปรับอากาศ ------------------

4.2 ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ---------------

2,200 บาท

1,000 บาท

2,200 บาท

1,000 บาท

5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5.1 ค่าสร้างฉาก / เวที

5.2 ค่าบำรุงฉาก

5.3 ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดฉาก

5.4 ค่าตกแต่งสภานที่

   
6. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในกรณีมีการเสด็จพระราชดำเนิน  

 

อัตราค่าเข้าชมการบรรเลงและการแสดงของกรมศิลปากร
แถว ก (จำนวน 26 ที่นั่ง) ราคา 100 บาท
แถว ข - ฎ (จำนวน 399 ที่นั่ง) ราคา 80 บาท
แถว ฐ – ม (จำนวน 324 ที่นั่ง) ราคา 60 บาท
แถว ย – อ (จำนวน 204 ที่นั่ง) ราคา 40 บาท
ชั้นบน (จำนวน 366 ที่นั่ง) ราคา 30 บาท
ที่ตั้ง ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-0171, 0-2224-1342, 0-2222-1092

 

การดำเนินงาน

โรงละครแห่งชาติดำเนินงานในรูปแบบองค์กรของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฎดุริยางค์ศิลป์ และเป็นศูนย์กลางของการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

เงื่อนไขในการขอใช้โรงละครแห่งชาติ  
1. เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 

2. เพื่อส่งเสริมหรือรักษาไว้ซึ่งความมั่งคงของประเทศ หรือความสามัคคีระหว่างชาติ ตามครรลองแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

3. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

4. เพื่อกิจกรรมอื่นใดที่อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาเห็นสมควร

 


วัตถุประสงค์ในการหารายได้

 

1. โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

2. บำรุงกุศลสาธารณะ หรือการศึกษา

 

3. สมทบทุนเพื่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

 

4. ใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นใดที่อธิบดีกรมศิลปากรเห็นสมควร