ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

ข้อมูลอาคาร

ตัวอาคารโรงละคร กว้าง ๔๑.๕๐ เมตร
  ยาว ๗๑.๕๐ เมตร
  สูงจากระดับพื้นดินถึงสันหลังคา ๓๓.๐๐ เมตร
เวที กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร
  ลึก ๑๔.๕๐ เมตร
  สูง ๑๑.๕๐ เมตร
  สูงจากพื้นเวทีถึงเพดาน ๓๒.๐๐ เมตร
  สูงจากระดับพื้นดินถึงยอดอาคาร ๓๘.๕๐ เมตร
เวทีหน้า กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร
  ลึก ๑๐.๕๐ เมตร
ที่นั่ง ชั้นบน เฉพาะส่วนผู้ชม [ ผังแสดงที่นั่ง ] ๓๗๔ ที่นั่ง
  ส่วนข้างที่ประทับ ๕๒ ที่นั่ง
  ชั้นล่าง [ ผังแสดงที่นั่ง ] ๘๙๓ ที่นั่ง

   

สถาปนิก นายอิสสระ วิวัฒนานนท์  
วิศวกร ดร.รชฏ กาญจนะวณิชย์  
สถาปนิกผู้แก้ไข ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร  
ผู้ก่อสร้างตัวอาคาร บริษัท วิจิตรก่อสร้าง จำกัด  
ค่าก่อสร้าง ดัดแปลงแก้ไข ระบบอุปกรณ์และการประดับตกแต่ง
ค่าก่อสร้าง ๑๓,๘๗๑,๗๔๐ บาท
ค่าดัดแปลงแก้ไข ๘,๐๗๑,๙๗๔ บาท
ค่าอุปกรณ์และการประดับตกแต่ง ๑๙,๐๗๘,๐๐๑ บาท
งบประมาณการก่อสร้างโรงละครแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๐๔ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๐๕ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๐๖ ๖,๐๖๔,๕๙๒ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๐๗ ๑๒,๗๗๒,๘๙๘ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๐๘ ๒๓,๖๔๖,๙๗๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๔๘๔,๔๖๕ บาท

  อาคารด้านข้างโรงละครแห่งชาติ       เนื่องจากส่วนเวทีของโรงละครแห่งชาติมีความสูงมาก เพื่อใช้ในการยกม่านและฉาก มีลักษณะ เป็นแท่งสี่เหลี่ยมพุ่งขึ้นไปในอากาศ ทำให้ดูไม่สวยงาม จึงได้สร้างอาคาร ๕ ชั้นหลังคาทรงไทยขึ้นทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับส่วนเวทีของโรงละครแห่งชาติ

อาคารด้านขวา (ด้านตะวันออก) กว้าง ๒๑.๐๐ เมตร
  ยาว ๓๗.๐๐ เมตร
  สูงถึงสันหลังคา ๓๐.๕๐ เมตร
อาคารด้านซ้าย (ด้านตะวันตก) กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร
  ยาว ๓๕.๐๐ เมตร
  สูงถึงสันหลังคา ๓๐.๕๐ เมตร
ห้องประชุมเล็กในอาคารด้านขวา กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร
  ยาว ๒๕.๕๐ เมตร
  สูง ๐๙.๐๐ เมตร
เวที กว้าง ๐๙.๐๐ เมตร
  ลึก ๐๙.๐๐ เมตร
  สูง ๐๙.๐๐ เมตร
ที่นั่ง ชั้นบน ๑๓๘ ที่นั่ง
  ชั้นล่าง ๒๐๐ ที่นั่ง
สถาปนิก นายอิสสระ วิวัฒนานนท์  
วิศวกร นายไพรัช ชุติกุล  
ผู้ก่อสร้าง บริษัท รัตภูมิ จำกัด  
ค่าก่อสร้าง อุปกรณ์และการตกแต่ง
ค่าก่อสร้าง ๑๐,๐๕๓,๒๐๐ บาท
ค่าอุปกรณ์ ๖๕๖,๑๕๐ บาท
     
หมายเหตุ : ข้อมูลด้านอาคารและงบประมาณเป็นข้อมูลในการก่อสร้างครั้ง แรก