ปรับขนาดอักษร

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
 • นายประทีป  เพ็งตะโก

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : อธิบดีกรมศิลปากร

  สถานที่ทำงาน : กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ
กรรมการ
 • นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : นาฏศิลปิน  (ด้านอำนวยการแสดง) 

  สถานที่ทำงาน : สำนักการสังคีต  กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   

กรรมการ
กรรมการ
 • นายขจร  มุกมีค่า

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

  สถานที่ทำงาน : กระทรวงวัฒนธรรม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ
กรรมการ
 • นางสาวมาลีภรณ์  คุ้มเกษม

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : นิติกร ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

  สถานที่ทำงาน :   กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
 • นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔

  สถานที่ทำงาน :   กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  -

กรรมการ
กรรมการ
 • นายวรัชญ์  เพชรร่วง

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

  สถานที่ทำงาน :  กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
 • นางพัชรินทร์  เหลืองเอี่ยม

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  สถานที่ทำงาน :   สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

กรรมการ
กรรมการ
 • นางรักชนก  โคจรานนท์

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

  สถานที่ทำงาน :   กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
 • นางเอนก  อาจมังกร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

  สถานที่ทำงาน :   สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการ
กรรมการ
 • นางสาวลัดดา  บรรพบุรุษ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  สถานที่ทำงาน :   สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช