การถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ

         การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ กิจกรรมในนิทรรศการ​พิเศษ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith) ได้ทำการถ่ายทอดภาพสด ผ่านทาง Facebook Live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร