ปรับขนาดอักษร

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

            1. วิสัยทัศน์ 

                 แหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนและบริการมีคุณภาพ 

            2. พันธกิจ

                 2.1 แหล่งรวบรวมความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาติ 

                 2.2 แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบความต้องการ การศึกษาค้นคว้าของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

                 2.3 ศูนย์กลางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมการอ่านอย่างยั่งยืน ของชุมชน