ปรับขนาดอักษร
Could not load widget with the id 19.

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

๑.  ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด โปรดฝากสิ่งของ กระเป๋า หนังสือไว้ที่ห้องรับของ

๒.  การนำหนังสือเข้าอ่านในห้องบริการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า-ออก และปฏิบัติตามข้อกำหนด

๓.  แต่งกายสุภาพ

๔.  ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวเข้าไปในห้องบริการ

๕.  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งของ กระเป๋า ทุกครั้งที่ขอทำการตรวจค้น

๖.  เคารพต่อสถานที่ สำรวมกิริยา ไม่ส่งเสียงดังหรือการกระทำใด ๆ อันเป็นที่รบกวนผู้อื่น

๗.  ไม่ฉีก ทำลาย หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้สิ่งพิมพ์ หรือทรัพย์สินของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ชำรุดเสียหาย

๘.  คุยโทรศัพท์มือถือนอกห้องบริการ

๙.  โปรดดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว ที่นำเข้าห้องบริการ