ปรับขนาดอักษร
Could not load widget with the id 19.

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

๑.  ควรใช้บริการเอกสารโบราณด้วยความระมัดระวัง กรณีเกิดความเสียหายต่อเอกสารโบราณ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย

๒.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสารโบราณออกจากห้องบริการโดยเด็ดขาด

๓.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสารโบราณหรือหนังสือตัวเขียนที่เหมือนหรือคล้ายเอกสารโบราณเข้ามาในห้องบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

๔.  ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเอกสารโบราณ ถ่ายทอด คัดลอก ทำสำเนา หรือถ่ายภาพวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโบราณ เว้นแต่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

๕.  หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ระงับการบริการ หากเห็นว่ามีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกสารโบราณในทุกกรณี