ปรับขนาดอักษร
Could not load widget with the id 17.

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

“ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด” 

ประวัติความเป็นมาวันแม่

          ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศรับรองในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งมีการจัดงานเป็นครั้งแรกและได้รับความสำเร็จด้วยดี เนื่องจากประชาชนให้การสนับสนุน มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่งขึ้นๆ ไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่า วันแม่ของชาติ

          ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ทางราชการได้เปลี่ยน ให้ถือเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

          เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยือนสหรัฐฯ และยุโรป ได้มีหนังสือพิมพ์ขอพระราชทานสัมภาษณ์เป็นใจความว่า สมเด็จฯ ทรงโปรดอะไรมากที่สุด พระองค์ทรงพระราชดำรัสตอบทันทีว่า  “ฉันรักการเป็นแม่ที่สุด”

พระราชโอรสและพระราชธิดา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๔ พระองค์ คือ

          ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติ ณ ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔

          ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕

          ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

แหล่งที่มา :

ธนากิต. วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2541

ภาพวันสงกรานต์. เข้าถึงข้อมูลได้จาก www.google.co.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)