ปรับขนาดอักษร
Could not load widget with the id 17.

วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

          พ่อคือผู้มีพระคุณและผู้ให้กำเนิด มีบทบาทสำคัญต่อสถาบันครอบครัวและสังคม และด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีต่อพสกนิกรของพระองค์เสมือนความห่วงใยที่พ่อมีต่อลูกดังพระราชดำรัส “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และการที่พระองค์ทรงให้การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ ให้เจริญรอยตามพระยุคลบาท จนเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เหล่าพสกนิกรจึงพร้อมใจกันถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา

          วันพ่อแห่งชาติ ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม คณะกรรมการจัดการงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดให้ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ที่มีนามเป็นมงคลนี้เป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อ

จุดประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

          ๑. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช

          ๒. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทความสำคัญของพ่อที่มีต่อครอบครัวสังคม

          ๓. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญู

          ๔. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

          ในวันพ่อแห่งชาติ ได้มีการยกย่องพ่อตัวอย่างขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องเทิดทูนสนับสนุนพ่อผู้ควรเป็นแบบอย่าง

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติพ่อตัวอย่าง ไว้ดังนี้

          ๑. มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปี ขึ้นไป

          ๒. ส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรและธิดา

          ๓. นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด

          ๔. งดเว้นอบายมุขทุกชนิด

          ๕. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

          ๖. มีภรรยาเพียงคนเดียว

หน้าที่ของบิดามารดาพึงมีต่อบุตร

          ๑. ห้ามมิให้ทำความชั่ว

          ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี

          ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา

          ๔. หาคู่ครองที่สมควร

          ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ดูแลเมื่อถึงเวลาอันควร

หน้าที่ของบุตรพึงมีต่อบิดามารดา

          ๑. เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทน

          ๒. ช่วยทำกิจการงานของท่าน

          ๓. ดำรงวงศ์ตระกูล

          ๔. ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับทรัพย์มรดก

          ๕. เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรร่วมปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาติ

          ๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

          ๒. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมยกย่องผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อตัวอย่าง

          ๓. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิส่วนกุศลและรำลึกถึงพระคุณของพ่อ

แหล่งที่มา :

ธนากิต. วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2541

ภาพวันพ่อแห่งชาติ. เข้าถึงข้อมูลได้จาก www.google.co.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)