ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

คู่มือสำหรับประชาชน: การผลิตหรือทำซ้ำจดหมายเหตุในเชิงพาณิชย์

     ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะทำการผลิตหรือทำซ้ำเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่้เก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้องยื่นคำขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนเริ่มดำเนินการ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คู่มือสำหรับประชาชน: การผลิตหรือทำซ้ำจดหมายเหตุในเชิงพาณิชย์

หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.info.go.th/#/th/ListOrganization/1704