ปรับขนาดอักษร
 • องค์ความรู้

คลังภาพทรงคุณค่า

เครื่องยศ
 • วันที่: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
ราชรถ
 • วันที่: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
สถานที่ในประเทศไทย
 • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
รัชกาลที่ 4 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา
 • วันที่: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
ฉากโขน (นายโหมด ว่องสวัสดิ์) ชุดที่ 1
 • วันที่: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559
ฉากโขน (นายโหมด ว่องสวัสดิ์) ชุดที่ 2
 • วันที่: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559
พระราชพิธีเกษากันต์
 • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9
 • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559