ปรับขนาดอักษร

มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณบรรพชน เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณบรรพชน กิจกรรมเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพิ่มอีก 40 คน 

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ files/72/235.pdf   กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

11 เมษายน 2560

-------------------------------------------------------------

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงานเสวนา มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณบรรพชน 

เนื่องในกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 

1.              นางสาวกชกร กันพงษ์

2.              นางสาวกนกวรรณ บุญชู

3.              นายกรชวัล จันทร

4.              นางสาวกรณิศ รัตนามหัทชนะ

5.              นางกรองทิพย์ เสกธีระ

6.              นายกฤช วสุธาร

7.              นายกันต์ สุสังกรกาญจน์

8.              คุณกัลยกร ศรีมูล

9.              นางสาวกาญจนา นียะพันธ์

10.           นายกิตติพันธ์ หันสมร

11.           คุณกุลนิษฐ์ นิติวรางกูล

12.           นางสาวขัตติยา มโนมยางกูร

13.           นายจาดลย์ คชาชีวะ

14.           นางจินดาภา กันสวัสดิ์

15.           นางจินตนา เมืองเจริญ

16.           นายจิรกร จริยาธนาวุฒิ

17.           นางสาวจิราพร ทรงฉาย

18.           นางสาวจุรีวัลย์ ลิมะวรารัตน์

19.           นางสาวฉัตรดาว  ธนเศรษฐ์

20.           นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

21.           นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน

22.           นางสาวชญาดา วรสถิตย์

23.           นางสาวชนิกาญจน์ ทองทัพ

24.           นายชนินทร์ อินทร์พิทักษ์

25.           นายชัชวาลย์ คำงาม

26.           นายชัยพัฒน์ อุดมมะนะ

27.           นายชาติชัย นันท์ธราธร

28.           นางสาวฐปพร ไชยน้ำอ้อม

29.           นายณัฐวร บุญวิทยา

30.           นางสาวณัฐิกา โชติวรรณ

31.           นางดวงเดือน แก้วนรนันท์

32.           นางเตือนใจ คชเสนี

33.           นายถคมน คชาภา

34.           นายทรงพล จันทร์เพชร

35.           นางสาวทรายทอง ทองเกษม

36.           นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

37.           นายธรรมจักร พรหมพ้วย

38.           นางสาวธัญญาภัทร์ ตังกวย

39.           นางสาวนงเยาว์ จาตุม

40.           นายนพรัตน์ จันทนะเวส

41.           นางสาวนราพร ศรีสวรรค์

42.           นายนรุตม์ กิจเภาสงค์

43.           นางสาวนัทธี นัดกระโทก

44.           นายนาคินทร์ รัชฏสุวรรณ

45.           นายนิกร สังขศีรี

46.           นางสาวนิชชา อาภรณ์รัตน์

47.           นางสาวนิชรา ทองเย็น

48.           นายนิธิวัธน์ เตมะวัธนานนท์

49.           นายนิพนธ์ พูลศิลป์

50.           คุณนุชนาถ แสนศิริ

51.           นางสาวนุสรา เด่นซอ

52.           นายนฤพงศ์ สุขนาที

53.           นางสาวนฤมล  นีขุนทด

54.           นางสาวน้ำหวาน ศิริบุญ

55.           นายบวร คชเสนี

56.           นางสาวบุญพิศ นัยน์พาณิช

57.           นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

58.           นางบุษรา โพวาทอง

59.           นายปฏิวัติ สว่างอารมย์

60.           นางสาวประภาพรรณ วิภาตวิทย์

61.           นายประเสริฐศักดิ์ สินทรัพย์

62.           คุณปรัชญา บุญมาสูงทรง

63.           นายปิติรัชต์ จูช่วย

64.           นางสาวปิยะวรรณ วรรณสวาท

65.           นางสาวผจงรักษ์ ซำเจริญ

66.           นางพรรณกาญจ์ พิพัฒน์กิตติกุล

67.           นายพรเทพ ประดิษฐ์ชัยกุล

68.           นางพรเพ็ชร ยศประเสริฐกุล

69.           นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

70.           นายพัษณ์การณ์  อุโฆษบวรฤชัย

71.           นายพิชัย  ยินดีน้อย

72.           นายพิเชฐ ธิถา

73.           นายพีรศรี โพวาทอง

74.           คุณพีระพงศ์ มณีรัตน์

75.           นายพุทธพร ส่องศรี

76.           นายภัทร ด่านอุตรา

77.           นายภาสกร ศรปัญญา

78.           นายภานุพงศ์  พิทักษ์เขต

79.           นายภุชชงค์ จันทวิช

80.           นายภูศักร ปาละนันทน์

81.           นายมิตรชัย กุลแสงเจริญ

82.           นางยุพา วงศ์ศิริ

83.           นางสาวรวิภา ศรีดาวเดือน

84.           นางสาวรัฐติกร รัตนภักดี

85.           นางสาวรุ่งระวี สื่อประสาร

86.           นายเรืองยศ มนัสช่วง

87.           นายวงศกร ถุงทอง

88.           นางสาววรพรรณ บูรณศิลปิน

89.           นายวรพล จรูญวณิชกุล

90.           นางสาววรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์

91.           นางสาววรางคณา สุทธิรักษ์

92.           นางสาววราภรณ์ คล้ายชัง

93.           นางสาววราลักษณ์  จิรานันตรัตน์

94.           นางสาววริศรา  เกิดสังข์

95.           คุณวรศิชฎ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

96.           นางสาววันดี ศรีภิรมย์

97.           นายวัลลภ รุจิขจร

98.           นางสาววัลลภา โฉมฉาย

99.           นายวิกร อัฑฒพงษ์

100.        นางสาววิสานันทน์ อนุชาชาติ

101.        นางสาววีรยา บัวประดิษฐ

102.        นายศรัณย์ เจียมบุรเศรษฐ

103.        คุณศศิมา นันทิยเภรี

104.        คุณศักดิ์ชัย กาย

105.        นางสาวศิริอร จันทร์ขวัญ

106.        นายศุกลภัทร์ มะรินทร์

107.        นายศุภฤกษ์ เอมโอช

108.        นายสถาพร  ขวัญยืน

109.        นางสาวสมกมล  เฑียรสิงห์

110.        นายสมคิด เจริญธุระยนต์

111.        คุณสรรวรส ชัยชวลิต

112.        นายสิทธิโชค เกิดโภคา

113.        คุณสิทธิศักดิ์ สาครสินธุ์

114.        นายสิรภพ พุฒเมือง

115.        นายสิวากร ชุมประเสริฐ

116.        นางสุนีย์ คูวัฒนาชัย

117.        นางสาวสุพัตรา เอ่าซุ่น

118.        นางสาวสุภาวรรณ์ คงไทย

119.        นางสาวสุมานันท์ รังสิยานนท์

120.        นายสุรสิงห์ วงศ์ศิริ

121.        นางสาวสุวนันท์ ซิมทรัพย์

122.        นางสาวสุวิตา สุขุมกาญจนะ

123.        นางสาวโสภิดา ศรีสวัสดิ์ฉิม

124.        คุณโสมย์วสี น้ำทิพย์

125.        นางสาวแสงจันทร์ ห่วงรักษ์

126.        นายอนุชิต สุนทรกิติ

127.        นาย อภิสิทธ์ ถาลายคำ

128.        นางสาวอรนุช อนุศักดิ์เสถียร

129.        นางสาวอรพรรณ พุทธวงษ์

130.        นายอรรถชัย ไพเราะเสถียร

131.        นายอรรถดา คอมันตร์

132.        นางสาวอรรถอนงค์ คงเทพ

133.        นางสาวอรินยา เจริญผล

134.        นายอานุภาพ เอื้ออารี

135.        นางอารยา  ประโมจนีย์

136.        นางสาวอารีย์ ศรีเห

137.        นายอิสรา วรรณสวาท

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560