ปรับขนาดอักษร

ชี้แจงการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ

เรียน ผู้ใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุทุกท่าน

เนื่องจากห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากรได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอปิดบริการเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2560 เพื่อขนย้ายสิ่งของและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า ณ ห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร ชั้น 1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

และจากการที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศห้องบริการบุรฉัตร ชั้น 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอย้ายงานบริการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุในห้องบริการบุรฉัตรบางส่วนที่สามารถให้บริการได้ไปให้บริการ ณ ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. (ปิดให้บริการระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.) จนกว่าบริษัทผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ

สำหรับเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ตามปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ