ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
นางสาวนัยนา แย้มสาขา
หัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ ร.9
นางทิพย์วรรณา ชุ่มเพิงพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
นางสาวนันทกา พลชัย
หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ
นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร
นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
หัวหน้ากลุ่มบันทึกเหตุการณ์
นางสาลินี ชุ่มวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกรรณิการ์ ชมเดช