ปรับขนาดอักษร

พระสุรเสียง

พระราชดำรัส
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2559
  • เกี่ยวข้องกับ : พระสุรเสียง
พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2559
  • เกี่ยวข้องกับ : พระสุรเสียง
พระบรมราโชวาท ในการเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2559
  • เกี่ยวข้องกับ : พระสุรเสียง
พระบรมราโชวาทในโอกาสเสโจ ทรงดนตรี วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๓
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2559
  • เกี่ยวข้องกับ : พระสุรเสียง
พระราชดำรัส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๑
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2559
  • เกี่ยวข้องกับ : พระสุรเสียง