ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันจดหมายเหตุสากล

  9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล

        สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2491 อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศเป็นองค์กรกลางสำหรับการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการแบบธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ปกป้องรักษา และเผยแพร่มรดกด้านจดหมายเหตุของมนุษยชาติในโลก เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สภายุโรป (Council of Europe) รวมทั้งองค์กรกลางอื่น ๆ เช่น The International Committee of the Blue Shield เป็นต้น

          วัตถุประสงค์สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ  มีดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานจดหมายเหตุของประเทศสมาชิกด้านการบริหารจัดการเอกสาร การอนุรักษ์ การรักษา และการใช้มรดกจดหมายเหตุของโลก โดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาการบริหารจัดการเอกสารของประเทศสมาชิก

2. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบันจดหมายเหตุและนักจดหมายเหตุของแต่ละประเทศ

3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานของงานจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development)

4. ส่งเสริมให้เผยแพร่วิชาการจดหมายเหตุโดยสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การประชุมประจำปี การสัมมนาวิชาการ

          ปัจจุบันสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 199 ประเทศ ประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2511 

          การประชุมประจำปี ICA Annual General Meeting ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA) ได้มีมติให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจดหมายเหตุสากล ตามวันที่ก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกถือเป็นวันสำคัญที่จะประกาศให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ และการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง