ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

     สืบเนื่องจากกรมศิลปากรได้กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ 1 ถึงสำนักศิลปากรที่ 15 ซึ่งมีผลทำให้เขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่กรมศิลปากรได้ประกาศไว้ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 20 มีนาคม 2535 ไม่สอดคล้องกับเขตจังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักศิลปากร ประกอบกับมีการตราพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

     เพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และการบริหารงานของสำนักศิลปากรสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล กรมศิลปากรจึงได้กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติขึ้นใหม่ ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559