ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเปิดบ้านศิลปากร ครั้งที่ ๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ “คลังแห่งปัญญาทรงคุณค่า...จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

                                       

กรมศิลปากร จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปากร ครั้งที่ ๕ “คลังแห่งปัญญาทรงคุณค่า...จากอดีตสู่ปัจจุบัน” นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม) และเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้การ

         ต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวว่า งานจดหมายเหตุที่มีอยู่ในหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ คือเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่ง เอกสารจดหมายเหตุส่วนใหญ่ที่อยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติในขณะนี้เป็นเอกสาร สมัยปลายรัชกาลที่ ๔ ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารราชการที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็น อย่างดีตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ นับเป็นเอกสารปฐมภูมิที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า   

จากนั้น นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ได้บรรยายสรุปภารกิจของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมห้องบริการต่างๆ ได้แก่ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร เป็นส่วนของการให้บริการค้นคว้าข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ และห้องอ่านเอกสาร ไมโครฟิล์ม ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลประวัติศาสตร์ ห้องบุรฉัตร เป็นส่วนของงานบริการค้นคว้าเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ซึ่งหาชมได้ยาก เช่น ภาพถ่าย แผนที่ ผัง แปลน ภาพบุคคล ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ฯลฯ

                   นอกจาก นี้ ได้นำสื่อมวลชนดูงานการถ่ายทำไมโครฟิล์มเพื่อให้บริการแทนต้นฉบับที่มีอายุ ยาวนานและเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา เพื่อให้สามารถ            ค้นคว้าได้โดยไม่ทำให้เอกสารจดหมายเหตุชำรุด เสียหาย และดูงานการซ่อมเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาการ

         โดยได้มีการสาธิตขั้นตอนวิธีการ และการใช้วัสดุเฉพาะในการซ่อมเอกสาร ซึ่งเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

         ที่สำคัญได้สืบไป