ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การประชุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุและงานบริการ

การประชุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุและงานบริการ ระหว่างสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีสารสรเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลหลักของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม และระบบสืบค้นออนไลน์เพื่อการบริการประชาชน