ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

         เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้นคว้าในระดับหนึ่ง  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดทำบัญชีเอกสารส่วนหนึ่งในรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ค้นคว้าสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพียงเข้าไปยังเว็ปไซด์ของสำนัก ที่ www.nat.go.th  เมนู "สืบค้นบัญชีเอกสาร"  เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถอ่านบัญชีเอกสาร เพื่อดูว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท่านสนใจอยู่หรือไม่ หากเห็นว่าเอกสารจากบัญชีเอกสารน่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท่านสนใจ ให้ทำการจดรหัสบัญชีเอกสาร เพื่อนำมาใช้ในการเขียนใบยืมเอกสาร ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเรียกดูเอกสารต่อไป

        สำหรับบัญชีเอกสาร ที่ได้จัดทำเป็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัญชีเอกสารดังต่อไปนี้ 

  • บัญชีเอกสารกระทรวงต่างประเทศ: กต ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ. 2408- 2519 จำนวน 28 เล่ม 
  • บัญชีเอกสารกระทรวงต่างประเทศ: (2) กต ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ.2432 -2527 จำนวน 16 เล่ม
  • บัญชีเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ  ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ. 2419 - 2454 จำนวน 2 เล่ม
  • บัญชีเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงต่างประเทศ จำนวน 1 เล่ม ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ. 2453 - 2468
  • บัญชีเอกสารกระทรวงต่างประเทศ รัชกาลที่ 6 จำนวน 1 เล่ม ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ. 2455 - 2468
  • บัญชีเอกสารกระทรวงต่างประเทศ รัชกาลที่ 7 จำนวน 1 เล่ม ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ. 2468 -  2475