ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญประชาชนชาวไทยเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญประชาชนชาวไทยเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนิทรรศการจัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ เพี่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรทั่วประเทศ โดยนิทรรศการประกอบด้วยเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงในยุคสมัยของพระองค์ รวม ๒๗ หัวข้อ ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ๒ อาคาร คือ อาคาร ๓ และอาคาร ๔ มีพื้นที่จัดแสดง ๙,๐๐๐ ตารางเมตร โดยจำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าในยุคสมัยต่างๆ และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ยังได้จำลองดินแดนพระราชสมภพ ซึ่งประชาชนจะได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริภาพในด้านต่างๆ อันเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อปวงชนชาวไทย

นิทรรศการจะเปิดให้ชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะที่ โทร. ๐๒ ๙๐๒๗๙๔๐ , ๐๒๙๐๒๗๙๔๒ ต่อ ๑๐๓,๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๙๐๒๗๙๔๑