ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สมาชิกสโมสรบันทึกการวางแผน (Planning Journal Club) ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. สมาชิกสโมสรบันทึกการวางแผน (Planning Journal Club) จำนวน 15 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม