ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

          วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 9.00 - 12.00 บุคลากรสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างอาคารหอจดหมายเหตุ ระบบเชิงกายภาพของอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเอกสารของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงอาคารสำหรับการดำเนินโครงการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุสุขภาพไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย โดยนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ บรรยาย นางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการ และนางสาวสาคร พิพวนนอก นักจดหมายเหตุชำนาญการ นำชม