ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเฉพาะกระบวนการดำเนินงานจัดการงานเอกสาร เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเอกสารของสถาบัน โดยมีนางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม