ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 22 และวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-11.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ โดยมีนางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม และนางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชมในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม