ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนจากกรมศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์และหอสมุดแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะผู้แทนจากกรมศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติ (Department of Historical Research and National Library) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา จำนวน 8 คน ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางสาวนันทกา พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ บรรยายและนำชมงานจดหมายเหตุ จากนัั้นเวลา 13.00 น. คณะผู้แทนฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช