ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนจากกรมศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. คณะผู้แทนจากกรมศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร และเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ