ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมหารือกับนางสาวนันทกา พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่จะทำร่วมกันในปีงบประมาณ 2560