ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 12

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ ได้มีการประกาศให้เอกสารขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1.บันทึกครูบาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้าคณะหนเหนือ (อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง) วัดปงสนุกด้านเหนือ พุทธศักราช 2400-2485 เจ้าของเอกสาร วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง

2. ภาพเก่าเมืองสงขลา เจ้าของเอกสาร หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

3. บันทึกพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา พุทธศักราช 2404-2487 เจ้าของเอกสาร หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

4. กฎหมายอาณาจักรหลักคำเมืองน่าน เจ้าของเอกสาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

5. คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎก ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น เจ้าของเอกสาร วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่

6. ภาพถ่ายฟิล์มกระจก พุทธศักราช 2440-2470 ของหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) เจ้าของเอกสาร นายอนันต์ชัย นิมมานเหมินทร์

7. แผนที่กัลปนาวัดบนคาบสมุทรสทิงพระในสมัยอยุธยา เจ้าของเอกสาร สำนักหอสมุดแห่งชาติ

8. เอกสารทรัพยากรธรณีฝั่งทะเลตะวันตก เจ้าของเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

9. ภาพเก่าของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา เจ้าของเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

และการอภิปรายวิพากษ์การกรอกแบบกรอกข้อความเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ภาพเก่าเมืองสงขลา บันทึกครูบาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้าคณะหนเหนือ (อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง) วัดปงสนุกด้านเหนือ พุทธศักราช 2400-2485 จานเสียงปาเต๊ะร่องกลับทางเพลงสรรเสริญพระบารมี และประกาศเลิกสูบฝิ่นในประเทศไทย