ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อกระดาษสาแผ่นเรียบสีเนื้อ จำนวน 1 รายการ

File size 328.07 KB Download

รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อกระดาษสาแผ่นเรียบสีเนื้อ จำนวน 1 รายการ