ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดตั้งขึ้นในคราวโอกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยกระทรวงศึกษาธิการที่มีภารกิจหลักในด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของกรมศิลปากรในขณะนั้น ได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มาจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและสนองนโยบายของรัฐบาล จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร จัดทำโครงการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ(กาญจนาภิเษก) จังหวัดปทุมธานี ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๖ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดข เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เตรียมการจัดตั้ง ให้มีหน้าที่รับผิคชอบกำหนดรายละเอียดโครงการ จัดหาสถานที่ก่อสร้าง ออกแบบอาคาร จัดทำงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งแบบร่างอาคารจากกรมศิลปากรเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการเตรียมงานเฉิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปีของกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗ มีมติเห็นชอบโครงการ และแบบร่างที่กรมศิลปากรได้จัดทำขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ทำหนังสือถึงราชเลขาธิการเพื่อขอรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูล และได้ให้คำแนะนำว่าโครงการนี่เป็นโครงการสำคัญ ควรให้เป็นงานของชาติ ซึ่งจะทำให้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ควรให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้าเฝ้ารับพระราชกระแสในขั้นต้นก่อน

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำโครงการเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายสมคิด จาติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวม ๒๗ คน มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนและโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พิจารณางบประมาณและจัดตั้งกองทุนอำนวยการให้การดำเนินงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์

วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และสามารถเปิดให้บริการในเบื้องต้นแกผู้ใช้บริการได้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

พุทธศักราช ๒๕๔๘ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่าควรให้การดำเนินงานโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แล้วเสร็จตามแผนแม่บท พร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างสมบูรณ์ จึงได้นำโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งโครงการ และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ทำให้โครงการแล้วเสร็จทั้งหมด เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

The National Archives in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej holds records related to His Majesty King Bhumibol Adulyadej and member of royal family. The records include textual records, audio –visual records and books. All researchers have to specify their purpose for using the records and can only use the records for educational or non-commercial purpose. Using all records for commercial purposes is prohibited.

When you come to The National Archives in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej facility to look at records, you will be issued a researcher identification card.

To obtain a Research Card, an applicant must:

-          Show official identification that includes a photograph. Acceptable IDs include driver's license, passport, and school and employment identification.

-          Complete a short form giving full name, permanent address, telephone number, and a brief description of the proposed research topic.

-          Bring 2 photos of 1x1 inch size

Foreign researchers who wish to conduct research in Thailand smoothly and successfully, particularly those who need to stay in Thailand longer than three months please contact Office of National Research Committee and permission from the Director-General of Fine Arts Department is required. 

 

Responsibilities

Our responsibilities are :

1.       To identify, collect, appraise, arrange, preserve records related to His Majesty King BHumibol Adulyadej and member of royal family and make them available for researchers.

2.       To record the royal ceremonies, state ceremonies and special events related to  His Majesty King BHumibol Adulyadej and member of royal family for publishing.

3.       To exhibit exhibitions to glorify His Majesty King BHumibol Adulyadej and member of royal family.

4.       To provide guided tours for group visits.

5.       To organize outreach programs to promote and disseminate the royal duties and biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and member of royal family.

 

On Monday 17th May 2010, the opening ceremony was performed by HRH Princess Maha Chakri Sirindhon on behalf His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

Service records

The National Archives in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej holds records related to His Majesty King Bhumibol Adulyadej and member of royal family. The service records include

-          Textual records

-          Audio-visual records : photographs , maps and building plans, audio tapes, video tapes, posters and calendars.

-          Court news

-          Books and magazines 

 

         CONTACT

Tel.662-9027940

Fax 662-9027941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.