ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

บริการทางวิชาการ หอสมุดแห่งชาติ นครศรึธรรมราช

  อาคาร 1

  •    ชั้น 1 หมวดความรู้ทั่วไป ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา มุมตลาดหลักทรัพย์ และบริการสืบค้น OPAC / Internet
  •    ชั้น 2 หมวดศาสนา ภาษา และวิทยาศาสตร์
  •    ชั้น 3 หมวดประวัติศาสตร์ศาสนา ข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือต่างประเทศ

  อาคาร 2

  •    ชั้น 1 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน วารสารและหนังสือพิมพ์
  •    ชั้น 2 หมวดศิลปะ บันเทิง วรรณกรรม และเทคโนโลยี

     - หนังสือหายาก ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารโบราณ

     - หนังสือกรมศิลปากร

     - สื่อโสตทัศนวัสดุ และมัลติมีเดีย

  บริการอื่นๆ

     - บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

     - บริการจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ การพิมพ์ พ.ศ. 2550

    - บริการหมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)

    - ให้คำแนะนำการจัดห้องสมุด

  วัน - เวลาทำการ

          เปิดทำการ วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

          ปิดทำการ วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันหยุดราชการ

  ติดต่อหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

  ที่อยู่ : หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

            ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

            อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

  โทรศัพท์ : 0-7534-1065, 0-7532-4317