ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

  "ศูนย์รวมมรดกภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการด้วยไมตรีจิตและวิชาการตามมาตรฐานสากล"

 

พันธกิจ

  • รวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษาสารนิเทศซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น
  • ดำเนินงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
  • บริการสารนิเทศและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน