ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ


 

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7534-1065, 0-7532-4137-8
โทรสาร. 0-7532-4138

URL : http://www.nakhon-nlt.com