ปรับขนาดอักษร

ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ

This is a SEO version of ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2496
หมายเหตุ : -


          นำเสนอเรื่องราวของพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ เช่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธบุษยรัตน์ พระแก้วมรกตน้อย พระนิรันตราย พระพุทธเพชรญาณ พระพุทธนรสีห์ พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช เป็นต้น