ปรับขนาดอักษร

อตีตังสญาณ หรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต

This is a SEO version of อตีตังสญาณ หรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2511
หมายเหตุ : กรมศิลปากรพิมพ์ถวายพระภิกษุและสามเณรซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2511
 

          เป็นหนังสือสารคดีที่จัดพิมพ์ถวายพระภิกษุและสามเณรซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ต่อมาได้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในต่างจังหวัดหลายแห่ง และได้เลือกเรื่องอตีตังสญาณ หรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต จัดพิมพ์ถวายเป็นธรรมบรรณาการแก่พระภิกษุและสามเณร โดยแปลความหมายของคำว่าญาณในทางพุทธศาสนาว่าคือความหยั่งรู้ แต่ความหมายในหนังสือเล่มนี้เน้นในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยอาศัยจดหมายเหตุ เอกสารพงศาวดาร ตำนานและจารึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อช่วยในการค้นคว้าเป็นที่ยอมรับและทันสมัย