ปรับขนาดอักษร

ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่างๆ ภาค 7

This is a SEO version of ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่างๆ ภาค 7 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ผู้แต่ง : สมเด็จเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภานุฟันธุวงศ์วรเดช
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2511
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแจ่ม ยงใจยุทธ


          เป็นหนังสือที่กล่าวถึงคุณความดีแห่งการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ และรายงานระยะทางที่เสด็จไปยังหัวเมืองชายทะเลตะวันตกในบริเวณอ่าวไทย เมื่อ พ.ศ. 2547 ตามที่ได้ทรงบันทึกไว้ในเวลาเมื่อเสด็จไปในเมืองนั้นๆ เนื้อหายังกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ สภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ขนบประเพณี ตลอดจนการอาชีพและภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นในอดีตได้เป็นอย่างดี