ปรับขนาดอักษร

บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1

This is a SEO version of บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : -

 

                 บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1ตัดตอนมาจากเอกสารภาษาอังกฤษ ถ้อยคำสำนวนเก่า เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวไทยสมัยอยุธยา