ปรับขนาดอักษร

มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแสดงเป็นปกฐกถา ที่สามัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2471

This is a SEO version of มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแสดงเป็นปกฐกถา ที่สามัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2471 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์ : 2478

หมายเหตุ : พิมพ์แจกในงานปลงศพ นางหุ่น แผลงอัคเณย์ ณ วัดน้อยนพคุณ บางซื่อ พระนคร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2478

                 

                 เป็นปาฐกถากล่าวถึงหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้นำมาสั่งสอนแก่คนทั้งหลาย และมูลเหตุแห่งการสร้างวัดตามประเพณีอันมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล