ปรับขนาดอักษร

ระยะของพระบรมธาตุ

This is a SEO version of ระยะของพระบรมธาตุ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ทรงธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2478

หมายเหตุ : -

          หนังสือระยะของพระบรมธาตุเล่มนี้ กล่าวถึงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุสถานในบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ไว้อย่างละเอียด