ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 20

This is a SEO version of จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 20 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2487

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงสพ เจ้าจอมเอิบ ท.จ.ว. ไนรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ส. 2487 นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส.  

          จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 20 เล่มนี้ เป็นจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการออกพระราชบัญญัติ กฎหมาย และการราชการแผ่นดินอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น