ปรับขนาดอักษร

ตำราพิไชยสงคราม

This is a SEO version of ตำราพิไชยสงคราม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสนิทนรนารถ (ตลับ บุณยรัตนพันธ์) วันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2512.  

          ตำราพิไชยสงคราม เป็นตำราว่าด้วยยุทธวิธีการรบต่าง ๆ มีตอนที่ว่าด้วยกลศึก 21 กลศึก และว่าด้วยแผนที่ตั้งทัพ