ปรับขนาดอักษร

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส

This is a SEO version of โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : พิมพ์แจกในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

          เนื้อความกล่าวพรรณนาถึงพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้ง 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นไป รวมทั้งพิธีต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านได้ปฏิบัติกันเป็นประเพณี เช่น พิธีสงกรานต์ พิธีลอยกระทง เป็นต้น