ปรับขนาดอักษร

สรรพสิทธิ์คำฉันท์

This is a SEO version of สรรพสิทธิ์คำฉันท์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2511

หมายเหตุ : หน่วยเสริมทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เป็นมุทิตานุสรณ์ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระรัตนเวที เป็น พระราชโมลี และทรงตั้ง พระครูสุนทรโฆสิต (แจ่ม) พระครูวิจิตรโฆษา (ทองใบ) เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท 9 ธันวาคม 2511.  

          สรรพสิทธิ์คำฉันท์ เป็นคำฉันท์ตำราเรื่องเดิมเป็นนิทานอยู่ในปัญญาสชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึงการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น       พระสรรพสิทธิ์ ได้เสกสมรสกับนางสุพรรณโสภา พระสรรพสิทธิ์มีศิลปะอุรกินท์เรียกดวงจิตออกจากร่าง ในการกรีธาทัพออกทำสงคราม สามารถใช้ศิลปะวิเศษเรียกดวงจิตได้