ปรับขนาดอักษร

ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ 8 ครั้ง

This is a SEO version of ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ 8 ครั้ง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงวิจิตรวาทการ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ปีที่พิมพ์ : 2481

หมายเหตุ : -  

          หนังสือประวัติศาสตร์การเสียดินแดนสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ 8 ครั้ง เล่มนี้ กล่าวถึงรายละเอียดการเสียดินแดนของของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวน 8 ครั้ง นับตั้งแต่ครั้งที่ 1 เกาะปีนังและปรอวินส์เวลเลสลี ครั้งที่ 2 ทะวาย ตะนาวศรี มะริด ครั้งที่ 3 ประเทศเขมร ครั้งที่ 4 แคว้นสิบสองจุไทย ครั้งที่ 5 ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง นครหลวงพระบาง และอาณาเขตต์นครจำปาศักดิ์ฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 6 อาณาเขตต์หลวงพระบางฝั่งขวา นครจำปาศักดิ์และมโนไพร ครั้งที่ 7 มณฑลบูรพา และครั้งที่ 8 ประเทศราชมะลายู ไทรบุรี ปลิศ กะลันตัน และตรังกานู