ปรับขนาดอักษร

ประชุมนิราศภาคใต้ นิราศนครศรีธรรมราช นิราศปักษ์ใต้ และนิราศแพรกไพร

This is a SEO version of ประชุมนิราศภาคใต้ นิราศนครศรีธรรมราช นิราศปักษ์ใต้ และนิราศแพรกไพร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อรสรา สายบัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : -

          "ประชุมนิราศภาคใต้" เป็นหนังสือรวบรวมวรรณกรรมนิราศ 3 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ ได้แก่ นิราศนครศรีธรรมราช ซึ่งนายแก้ว กรมพระคลังสวน แต่งพรรณนาการเดินทางตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก เมื่อพุทธศักราช 2402 นิราศปักษ์ใต้ ซึ่งพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอมรมนตรี ทรงพระนิพนธ์เรื่องการเดินทางตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเดียวกับกับนิราศนครศรีธรรมราช และนิราศแพรกไพร ซึ่งพระครูคง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแต่งพรรณนาการเดินทางกลับจากนครศรีธรรมราชถึงกรุงเทพมหานครหลังจากไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองตะกั่วทุ่งในสมัยรัชกาลที่ 4